• منطقه 1 » فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره : 9
    شهرداری مشهد
    منطقه 1
        تاریخ : ۱۳۹۱/۰۴/۲۴
        شماره :  9
    مناقصه عمومی---- یک مرحله ای
    موضوع : اجرای آبیاری مکانیکی حاشیه خیابان آبکوه

    * لطفا پس از تایید در سایت و دانلود اسناد ، برای گرفتن بقیه اسناد به واحد امور قراردادها و پیمانهای منطقه یک مراجعه کنید .

    چهت شرکت در مناقصه و کسب اطلاعات بیشتر به سایت مناقصات شهرداری مشهد "  htto :\\ets.mashhad.ir " مراجعه فرمائید .

    امور قراردادها و پیمانهای منطقه یک

    طبقه بندی موضوعی : فضای سبز
    مهلت تحویل پیشنهاد تا :    
    ۱۳۹۱/۰۵/۱۲۱۳:۰۰:۰۰
    مبلغ براورد اولیه :   931,803,709   ریال    معادل :   نهصد و سی و یک میلیون و هشتصد و سه هزار و هفتصد و نه ریال
    مبلغ ضمانت نامه :   9,160,000  ریال    معادل :   نه میلیون و یکصد و شصت هزارریال
    انتشار در روزنامه :   
    همشهری  خراسان  
    اطلاعات  شهر آرا  
    قدس  
       در تاریخ :   ۱۳۹۱/۰۴/۲۴
    هزینه آگهی در روزنامه :   هزینه آگهی روزنامه با برنده اول خواهد بود
    هزینه اسناد :   سنتی مبلغ :      ریال    معادل :  صفرریال
    محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهاد :   خیام 35   تلفن :  7616011
    زمان بازگشایی پاکات :   ۱۳۹۱/۰۵/۱۵۱۰:۰۰:۰۰
    خلاصه صورت جلسه
    نتیجه مناقصه
    برنده های مناقصه
    ردیف دسته / نام شخص یا شرکت برنده مناقصه
    چاپ در روزنامه ها
    ردیف  عنوان