• ارائه خدمات توسعه و پشتیبانی در خصوص سیستم حضور و غیاب
    نام استعلام :ارائه خدمات توسعه و پشتیبانی در خصوص سیستم حضور و غیاب
    فایل استعلام :
     فایل استعلام
     
    اسناد استعلام1.5  مگابایت
    تاریخ شروع استعلام :۱۳۹۶/۱۰/۲۱
    تاریخ انقضای استعلام :۱۳۹۶/۱۱/۰۵
    توضیحات استعلام :شایسته است در صورت تمایل به انجام همکاری با این سازمان، پیشنهاد خود را در قالب فرم مذکور تکمیل و مهر و امضاء نموده و حداکثر تا ساعت 14:30 مورخ 96/11/05 به صورت پاکت درب بسته ممهور شده به مُهر شرکت با ذکر عنوان استعلام به دبیرخانه این سازمان تحویل نمایند.