• این بنا در خیابان امام خمینی(ره)، مقابل ساختمان دارایی مشهد واقع شده و نمونه‏ ای از خانه‏ های زیبای برجا مانده از اواخر عصر قاجار ...