• با توجه به هزینه بالای تملک زمین‌های محدوده اطراف حرم، امکان گسترش ساخت و سازها در عرصه و سطح زمین به دلیل ارزش افزوده زمین وجود ...