• نادرشاه افشار که سر سلسله دودمان افشاریه است، برای اولین بار شهر مشهد را مرکز حکومت نمود. موزه نادری در قسمت اصلی بنای یادبود آرامگاه ...