• مجوز نصب پرده‌های سطح شهر
    ثبت درخواست
    بررسی
    پرداخت
    صدور مجوز
    مشخصات درخواست
    نام و نام خانوادگی : *
    رایانامه :
    از پست الکترونیک به منظور تماس با شما استفاده می‌شود، لطفاً مقدار معتبر وارد نمائید - به عنوان مثال: info@mashhad.ir
    شماره همراه : *
    از شماره همراه به منظور تماس با شما استفاده می‌شود، لطفاً مقدار معتبر وارد نمائید - به عنوان مثال: 09150000000
    نماینده از موسسه / ارگان : *
    آدرس موسسه / ارگان : *
    کد ملی / اقتصادی : *
    تصویر کارت ملی / اساسنامه :
     تصویر کارت ملی / اساسنامه *
     
    هیچ فایلی موجود نیست. برای بارگذاری فایل اینجا را کلیک کنید.
    نوع موسسه / ارگان : *
    مجوز از موسسه / ارگان :
     مجوز از موسسه / ارگان *
     
    هیچ فایلی موجود نیست. برای بارگذاری فایل اینجا را کلیک کنید.
    معرفی‌نامه نماینده :
     معرفی‌نامه نماینده *
     
    هیچ فایلی موجود نیست. برای بارگذاری فایل اینجا را کلیک کنید.
    تصویر پرده آویز : *
    نام فایل بایستی انگلیسی باشد
    تعداد پرده / آویز : *
    محدوده مورد نظر : *
    مضمون پرده : *
    تاریخ نصب از : *
    تاریخ نصب تا : *
    کد امنیتی : *