• ایده خلاقانه من

    اینجا محیطی برای ارزش گذاری به صرف زمان و احساس مسئولیت شما در قبال کارتان است. با ثبت ایده یا ارزیابی ایده های سایرین ما را یاری نمایید.

   • محورهای موضوعی
   • برچسب ها
   • ایده های مرتبط
   • عریض سازی خیابان پنج تن
    ایده پرداز :محمد لطفی۱۳۹۱/۰۵/۲۱
    0


    خیابان پنج تن حد فاصل پنج تن 1 و 45 مانند گلوگاه چرخ گوشت است که این گلوگاه از صدمتری منتهی میشود به بلوار التیمور.ساعات شلوغی ترافیک خیلی سنگینی برقرار است.و این با توجه به این است که این حد فاصل به بورسی از مغازه های فروش انواع کالا تبدیل شده و دو طرف خیابان ماشین های صاحبان مغازه ها ومالکین منازل حاشیه پارک میشود.وبه این جمعیت افرادی که از منطقه التیمور وروستاهای بعد آ» برای خرید می آیند افزوده میشود.پیشنهاد میشود این خیابان عریض تر شود.
    مزایای اجرای ایده نسبت به وضع موجود

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    پیش بینی دستاوردهای حاصل از اجرای ایده

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -