• ایده خلاقانه من

    اینجا محیطی برای ارزش گذاری به صرف زمان و احساس مسئولیت شما در قبال کارتان است. با ثبت ایده یا ارزیابی ایده های سایرین ما را یاری نمایید.

   • محورهای موضوعی
   • برچسب ها
   • ایده های مرتبط
   • زیبا سازی اتوبوسها
    ایده پرداز :محمد لطفی۱۳۹۱/۰۵/۲۱
    0


    می توان با استفاده از تلویزیونهای نصب شده در داخل اتوبوسها ویا استفاده از lcd های مترو ها فیلم ها انیمیشنهای کوتاه و یا اخبار های مهم روز را به استفاده کنندگان ارائه داد.
    مزایای اجرای ایده نسبت به وضع موجود

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    پیش بینی دستاوردهای حاصل از اجرای ایده

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -