• پاسخگویی و رسیدگی به شکایات مردمی
    ثبت شکایت
    پیگیری درخواست ها
    پاسخگویی

    فرم ثبت شکایات اشخاص حقیقی

    اطلاعات ضروری
    نام و نام خانوادگی : *نام پدر : *شماره شناسنامه : *
    شماره ملی : *
    شماره ملی را به صورت عددی و بدون خط تیره وارد کنید.
    کدپستی : *
    کد پستی را به صورت عددی و بدون خط تیره وارد کنید.
    تاریخ تولد : *
    میزان تحصیلات : *شغل : *محل اشتغال : *
    تلفن همراه : *
    تلفن همراه را به صورت *********09 وارد کنید . توجه فرمایید که شماره رهگیری شکایت به تلفن همراه شما ارسال خواهد شد.
    اطلاعات اختیاری
    آدرس محل اشتغال :تلفن محل اشتغال :
    آدرس محل سکونت :تلفن محل سکونت :
    شرح شکایت
    نام دستگاه و یا واحد سازمانی مورد شکایت :
    خلاصه موضوع مورد شکایت و یا درخواست : *
    کد امنیتی : *