• ایده خلاقانه من

    اینجا محیطی برای ارزش گذاری به صرف زمان و احساس مسئولیت شما در قبال کارتان است. با ثبت ایده یا ارزیابی ایده های سایرین ما را یاری نمایید.

   • محورهای موضوعی
   • برچسب ها
   • 795
    مشاهده
    1
    نظر
    0
    رای
    613
    مشاهده
    5
    نظر
    0
    رای
    حمل و نقل
    692
    مشاهده
    1
    نظر
    0
    رای
    453
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    702
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    660
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    685
    مشاهده
    1
    نظر
    0
    رای
    ترافیک
    1220
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    497
    مشاهده
    1
    نظر
    0
    رای
    812
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    734
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای