• ایده خلاقانه من

    اینجا محیطی برای ارزش گذاری به صرف زمان و احساس مسئولیت شما در قبال کارتان است. با ثبت ایده یا ارزیابی ایده های سایرین ما را یاری نمایید.

   • محورهای موضوعی
   • برچسب ها
   • 1206
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    674
    مشاهده
    1
    نظر
    0
    رای
    ترافیک
    725
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    649
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    693
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    442
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    685
    مشاهده
    1
    نظر
    0
    رای
    797
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    784
    مشاهده
    1
    نظر
    0
    رای
    488
    مشاهده
    1
    نظر
    0
    رای
    599
    مشاهده
    5
    نظر
    0
    رای
    حمل و نقل