• ایده خلاقانه من

    اینجا محیطی برای ارزش گذاری به صرف زمان و احساس مسئولیت شما در قبال کارتان است. با ثبت ایده یا ارزیابی ایده های سایرین ما را یاری نمایید.

   • محورهای موضوعی
   • برچسب ها
   • 1262
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    720
    مشاهده
    1
    نظر
    0
    رای
    ترافیک
    766
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    707
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    748
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    481
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    723
    مشاهده
    1
    نظر
    0
    رای
    850
    مشاهده
    0
    نظر
    0
    رای
    841
    مشاهده
    1
    نظر
    0
    رای
    534
    مشاهده
    1
    نظر
    0
    رای
    656
    مشاهده
    5
    نظر
    0
    رای
    حمل و نقل