• واحد خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
    تلفن :37681060-2
    آدرس :بلوار خیام ، حد فاصل چهارراه خیام و چهارراه شاهد
    توضیحات1 :
    توضیحات2 :