• آزمایشگاه تشخیص طبی نگین
    تلفن :9153136136
    آدرس :طلاب ، خیابان وحید ، بین دریا 9-7
    توضیحات1 : تشخیص طبی عمومی
    توضیحات2 : عصر
    توضیحات3 : دکتر احمد نیکوسرشت