• آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر نجات شکوهی
    تلفن :38439244-38436230
    آدرس :خیابان کوهسنگی ، نرسیده به میدان الندشت
    توضیحات1 : تشخیص طبی عمومی
    توضیحات2 : صبح - عصر
    توضیحات3 : دکترامیره نجات شکوهی-دکترمحمد رضا بربند