• آزمایشگاه تشخیص طبی دکترهدایت نیا
    تلفن :36659392
    آدرس :بلوار توس، نبش توس81
    توضیحات1 : تشخیص طبی عمومی
    توضیحات2 : عصر
    توضیحات3 : دکتررجب هدایت نیا