• آزمایشگاه تشخیص طبی کاوش
    تلفن :38437487-38437486
    آدرس :خیابان احمدآباد، خیابان پرستار8/ 1 ، پلاک 3
    توضیحات1 : آسیب شناسی بالینی و تشریحی
    توضیحات2 : عصر
    توضیحات3 : دکترمحمود محمودی-دکترلادن اسعدی