• آزمایشگاه تشخیص طبی پاتولوژی شفا
    تلفن :38548875
    آدرس :چمران ، روبروی خیابان جم ، ساختمان جم
    توضیحات1 : آسیب شناسی تشریحی
    توضیحات2 : عصر
    توضیحات3 : دکتر ثامنی