• آزمایشگاه تشخیص طبی نوید
    تلفن :38445757
    آدرس :احمدآباد، بین پاستور و قائم ، ساختمان هدایت طبقه اول
    توضیحات1 : آسیب شناسی بالینی و تشریحی
    توضیحات2 : عصر
    توضیحات3 : دکترفردین یغمایی-دکتر علی اکبر شمسیان