• آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر سزاوار
    تلفن :38436978-38436554
    آدرس :خیابان احمد آباد ، نبش عارف 5
    توضیحات1 : تشخیص طبی عمومی
    توضیحات2 : عصر
    توضیحات3 : دکترمجید سزاوار کمالی