• آزمایشگاه تشخیص طبی اندیشه
    تلفن :-
    آدرس :طلاب - مفتح 14 ، خیابان اندیشه، پلاک 439
    توضیحات1 : آسیب شناسی بالینی و تشریحی
    توضیحات2 : عصر
    توضیحات3 : دکتر عرفانیان