• آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر اسکویی
    تلفن :37676200
    آدرس :بلوار سجاد،چهارراه خیام، مجتمع پزشکی نگین
    توضیحات1 : تشخیص طبی عمومی
    توضیحات2 : صبح
    توضیحات3 : دکتر شایسته ابراهیمیان