• آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر طاهری
    تلفن :38832472
    آدرس :بلوار پیروزی، نبش پیروزی 34
    توضیحات1 : تشخیص طبی عمومی
    توضیحات2 : صبح
    توضیحات3 : دکتررجب هدایت نیا