• دبستان دخترانه 22بهمن
    تلفن :33414416
    آدرس :خیابان نخریسی، بلوار22بهمن ،جنب شهرک شهیدبهشتی
    توضیحات1 : عادی _دولتی
    توضیحات2 :