• دبستان دخترانه ابومسلم خراسانی - سارا
    تلفن :32709220
    آدرس :طلاب ،خیابان میثم ، بین میثم 15و 17
    توضیحات1 : عادی _دولتی
    توضیحات2 :