• دبستان دخترانه امام رضا(ع )
    تلفن :37616010
    آدرس :بلوار سجاد ، خیابان بهار 12
    توضیحات1 : غیردولتی
    توضیحات2 :