• دبستان دخترانه امام علی (ع )
    تلفن :33730900
    آدرس :شهرک شهیدرجایی ، حر 13، کوچه 13/38
    توضیحات1 : عادی _دولتی
    توضیحات2 :