• دبستان دخترانه بعثت
    تلفن :37251604
    آدرس :خیابان خواجه ربیع ، کوچه حسین باشی ، کوچه چمن افروز
    توضیحات1 : عادی _دولتی
    توضیحات2 :