• دبستان دخترانه بعثت
    تلفن :38901038
    آدرس :وکیل آباد 61 ، غدیر 8
    توضیحات1 : غیردولتی
    توضیحات2 :