• دبستان دخترانه بهمن
    تلفن :32754492
    آدرس :پیچ دوم تلگرد ، روبروی درمانگاه امام جواد(ع )
    توضیحات1 : عادی _دولتی
    توضیحات2 :