• دبستان دخترانه پاسداران آسمان
    تلفن :38619666
    آدرس :آب و برق ، شهرک نیروی هوائی ، نبش شهید برکپور
    توضیحات1 : عادی _دولتی
    توضیحات2 :