• دبستان دخترانه پیام
    تلفن :38674416
    آدرس :بلواروکیل آباد ، بعدازمعلم
    توضیحات1 : غیردولتی
    توضیحات2 :