• دبستان دخترانه تربیت
    تلفن :32221678
    آدرس :خیابان آزادی،کوچه شهید واحدیان جواهری
    توضیحات1 : عادی _دولتی
    توضیحات2 :