• دبستان دخترانه تهذیب
    تلفن :38680400
    آدرس :کوی آب و برق ، شهرک صابر ، کوچه شهیدعلیزاده
    توضیحات1 : عادی _دولتی
    توضیحات2 :