• دبستان دخترانه جامی - نیلوفرکشفی
    تلفن :33647179
    آدرس :بلواروحدت ، وحدت 18
    توضیحات1 : عادی _دولتی
    توضیحات2 :