• دبستان دخترانه جنت
    تلفن :38408341
    آدرس :خیابان دکتر بهشتی 36 ، رودکی 16
    توضیحات1 : عادی _دولتی
    توضیحات2 :