• دبستان دخترانه حجاب
    تلفن :38654750
    آدرس :صیادشیرازی 23، حافظیه 7 ، پلاک 20
    توضیحات1 : غیردولتی
    توضیحات2 :