• دبستان دخترانه حجت
    تلفن :36045461
    آدرس :بلوار دانش آموز ، دانش آموز25 ، چهارراه اول
    توضیحات1 : عادی _دولتی
    توضیحات2 :