• دبستان دخترانه حضرت بقیه الله - حاج سیدحسین عرب
    تلفن :36650360
    آدرس :جاده قدیم قوچان ،کوی بهارقائم
    توضیحات1 : عادی _دولتی
    توضیحات2 :