• دبستان دخترانه حضرت زهرا(س )
    تلفن :32708834
    آدرس :طلاب ،خیابان میثم ، میثم 7 ، کوچه شهید فراشان
    توضیحات1 : عادی _دولتی
    توضیحات2 :