• دبستان دخترانه حمزه
    تلفن :35214043
    آدرس :جاهدشهر ، شهرک کوشش ، کوشش 5
    توضیحات1 : عادی _دولتی
    توضیحات2 :