• دبستان دخترانه خاتم
    تلفن :32144949
    آدرس :بلواردوم طبرسی ، طبرسی 4
    توضیحات1 : عادی _دولتی
    توضیحات2 :