• دبستان دخترانه ده دی
    تلفن :32223936
    آدرس :خیابان امام خمینی، مقابل اداره کل آموزش وپرورش
    توضیحات1 : عادی _دولتی
    توضیحات2 :