• دبستان دخترانه شرف
    تلفن :33645433
    آدرس :میدان هفده شهریور، کوچه تنباکوچی
    توضیحات1 : عادی _دولتی
    توضیحات2 :