• استخر آسمان
    تلفن :-
    آدرس :انتهای نخرسی
    توضیحات1 : عمومی
    توضیحات2 : سرپوشیده