• استخر اندیشه
    تلفن :-
    آدرس :انتهای بلوار اندیشه
    توضیحات1 : عمومی
    توضیحات2 : سرپوشیده