• استخر بانک ملی
    تلفن :37629403
    آدرس :انتهای بلوار وکیل آباد، مقابل شهرک شهربانی
    توضیحات1 : خصوصی
    توضیحات2 : روباز