• استخر بلال حبشی
    تلفن :37325245
    آدرس :خیابان خواجه ربیع، صدمتری بلال
    توضیحات1 : فرهنگیان
    توضیحات2 : روباز