• استخر پارک ملت
    تلفن :36044096
    آدرس :پارک ملت
    توضیحات1 : عمومی
    توضیحات2 : روباز