• استخر حاتمی
    تلفن :36052932
    آدرس :فرامرز عباسی
    توضیحات1 : عمومی
    توضیحات2 : سرپوشیده