• استخر دانش آموز
    تلفن :-
    آدرس :بلوار دانشجو 13
    توضیحات1 : فرهنگیان
    توضیحات2 : سرپوشیده